PRAVIDLA ZÁVODU

1. OBECNÁ PRAVIDLA

1.a) 5hills je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 18 let;

1.b) Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

a) má požadované znalosti o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním a bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku;

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo za specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu;

c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za odložené věci;

e) byl důkladně poučen o průběhu závodu a o dalších souvisejících nebezpečích;

f) byl seznámen s pravidly závodu a je informován o bezpečnosti, fair-play a dalších podmínkách soutěže;

g) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě, byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy nebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže 5hills, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou použity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

h) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;

i) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele;

j) souhlasí, že jeho emailová adresa použitá při registraci bude použita při rozesílání instrukcí a informací k závodu, případně po závodě. Tato emailová adresa nebude předána třetí straně;

1.c) závodník musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO Slavkovský les (Chráněná krajinná oblast Slavkov), která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle § 29 (NPR) a 34 (PR) – VÝŇATEK Z TĚCHTO PRAVIDEL;

1.d) Závodník je povinen poskytnout první pomoc zraněnému závodníkovi;

1.e) závodník musí dodržovat standardní pravidla fair-play;

1.f) do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;

1.g) do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.extemrun5hills.cz , kteří mají řádně zaplacené startovné a jsou označení identifikátory závodu 5hills, tj. registrovaným ID čipem s barevným náramkem, startovním číslem na batohu či svrchním oděvu (vždy viditelné);

1.h) všichni účastníci závodu Extemrun5hills 2022 jsou prostřednictvím “amatérského členství” v ČAES pojištěni v rámci základního (úrazového) pojištění sportovce pro organizované sportovní akce “turistika v nenáročném terénu do 3000 m n. m.”, “horský běh”, “náročná turistika v horském terénu do 5000 m n. m.”, které pořadatelé připravili ve spolupráci s ČAES;

Amatérské členství v ČAES vzniká registrací závodníka do závodu, je pro všechny závodníky bez rozdílu. Závodníci nehradí žádné členské poplatky ve prospěch ČAES – tyto hradí pořadatel .

Závodník, který si vysloveně nepřeje a nesouhlasí s nabízeným pojištěním prostřednictvím “amatérského členství”, pošle registračnímu oddělení v odpovědi na potvrzující e-mail informaci “NESOUHLASÍM S AMATÉRSKÝM ČLENSTVÍM U ČAES”.

1.i) závodník bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si také vlastní úrazové pojištění (nejlépe u vlastní pojišťovny);

2. ZÁVODNÍ TÝMY – KATEGORIE (viz Propozice bod 7)

3. PRAVIDLA AKREDITACE

Všichni členové závodního týmu musí být osobně přítomni při akreditaci do závodu. Během této akreditace probíhá kontrola “face to face”, každému závodníkovi je na ruku pořadatelem připevněn ID pásek s číslem.

NELZE PROVÉST AKREDITACI TÝMU, aniž by některý z jeho členů nebyl v danou chvíli přítomen. Nebudou udělovány žádné výjimky a pořadatelé nebudou reagovat na prosby a nátlak závodníků žádajících udělení výjimky v den závodu.

3.a) Závodníci obdrží během akreditace do závodu:

a) ID čip (elektronické měřící zařízení), který bude nedílnou součástí ID pásky – náramku. Každému členu týmu bude u akreditace zapůjčeno čipové zařízení pro elektronické měření.

b) startovní číslo (zůstává závodníkům);

3.b) závodník zodpovídá za nepoškození ID pásku a ID čipu. V případě poškození či roztržení pásku čipu je toto nutno neprodleně řešit na nejbližší kontrole s pořadatelem, jinak hrozí celému týmu diskvalifikace, ztráta ID čipu znamená diskvalifikaci týmu;

4. START ZÁVODU

4.a) start –  obecní  úřad Vojtanov 08. 06. 2024 běžci v 6:00 hod a cyklisté v 08:00 hod.

4.b) start proběhne aktivací čipu na měřícím zařízení umístěným v koridoru startu před obecním úřadem Vojtanov;

4.c) cíl – cílová časová brána, tedy limit pro dokončení závodu, je na nejvyšším bodě Lesný 983 m n.m. uzavře se o půlnoci ze soboty na neděli. Tedy po 18 hodinách od hromadného startu;

Na společném startu zažijete parádní atmosféru a budete soupeřit s ostatními v rovnějších podmínkách.

5. PRŮBĚH ZÁVODU, TÝMY NA TRATI

5.a) tým/jednotlivec vychází pěšky z místa startu, do cíle musí dojít přes kontrolní vrcholy ve stanoveném časovém limitu 18 hodin pro dvojice i jednotlivce! Tým/jednotlivec musí využít k postupu pouze své vlastní fyzické a psychické síly a vzájemné pomoci pouze v rámci vlastního týmu;

5.b) trasa 5hills je shodná pro jednotlivce i dvojice a vede přes hlavní vrcholy západního výběžku České republiky a částečně Spolkové republiky Německo. Vrcholy jsou seřazeny takto: Kapellenberg 765 m n. m., Háj Aš 758 m n. m., Zelená hora Bismarck 637 m n. m., Dyleň 940 m n. m.,  vrchol Lesný 983 m n. m.,  kde je zároveň cíl závodu (vše v mapě a trase);

5.c) jednotlivci i dvojice postupují po turistických značkách a zpevněných lesních cestách podle pevně stanovené a značené trasy 5hills, k navigaci smí použít jakoukoliv mapu, buzolu, kompas nebo GPS navigaci;

5.d) jednotlivci i týmy nesmí přijmout jakoukoliv pomoc mimo vyhrazené prostory. Vyhrazeným prostorem pro podporu týmu jsou vždy checkpointy na jednotlivých vrcholech závodu. JAKÁKOLIV pomoc týmu nebo jednomu z členů týmu mimo uvedený vyhrazený prostor je trestána diskvalifikací celého týmu. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je nutné závodníkovi poskytnout PRVNÍ POMOC;

5.e) každý závodník má v průběhu závodu možnost využít občerstvovacích stanic;

5.f) každý závodník / člen týmu musí mít po celý závod u sebe povinnou výbavu účastníka závodu a viditelně umístěné startovní číslo. Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkové a skryté kontroly během závodu. Absence, případně nekompletnost povinné výbavy znamená diskvalifikaci celého týmu;

5.g) je zakázáno použít k přesunu cizí předmět (automobil, motocykl, traktor, kolo, brusle, skateboard, jezdecký kůň, osel, mula, mezek, a jiné dopravní prostředky);

6. KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

6.a) všechny týmy a jednotlivci  musí projít na trase 5hills všemi kontrolními stanovišti s elektronickým snímacím zařízením, přičemž:

a) jako platné změření čipu závodníka je považováno první zachycení čipu měřícím zařízením (pokud závodník nechá čip změřit opakovaně, do výsledků se započte pouze jeho první změřený údaj). Platné změření je potvrzeno zeleným světlem, které je doplněno o akustický signál – je na závodnících, aby si zrakem (rozsvícení zelené žárovky) a sluchem (pípnutí) zkontrolovali zaznamenání čipu na měřící kontrole. Při pochybnosti možno proces zaznamenání čipu zopakovat;

b) pro stanovení pořadí ve výsledkové listině je vždy brán v úvahu čas celého závodního týmu, který je stanoven zápisem času posledního člena v týmu, který projde danou kontrolou;

6.b) pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit nebo předčasně ukončit závod (reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků – náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, blesky, útok šelmy a podobně). V takovém případě bude toto závodníkům oznámeno na občerstvovacích stanicích a závodníci budou v závodě zastaveni;

6.c) jednotlivci a týmy, které nestihnou projít kontrolním stanovištěm v limitu časové brány, musí ukončit účast v závodě;

7. POVINNÁ VÝBAVA

Každý závodník v týmu musí mít u sebe:

 • na startu závodu nabitý a funkční telefon v nepromokavém obalu (během závodu není možno telefony dobíjet např. na občerstvovacích stanicích)
 • náhradní čelovka 1 kus na osobu!  (každý závodník tedy musí mít 2 čelovky)
 • vlastní kelímek nebo láhev s širokým hrdlem
 • NRC alufolie, která zabraňuje podchlazení
 • pytlík na odpadky – odpadkové koše budou pouze na checkpointech
 • průkaz totožnosti (OP, ŘP) a ideálně také kartičku zdravotní pojišťovny

8. DOPORUČENÁ VÝBAVA

Pořadateli doporučenou výbavou závodníka je:

 • vazelína a náhradní podkolenky
 • nainstalovaná aplikace Záchranka (http://www.zachrankaapp.cz) Přivoláte si tak stiskem jednoho tlačítka Zdravotnickou záchrannou službu a Horskou službu. Odešlete svou polohu a další důležité informace
 • stáhnout mapy offline (západní čechy a sasko)
 • kvalitní náhradní baterie do čelovek
 • náplasti na puchýře (raději více) a elastické obinadlo
 • finanční hotovost na jídlo a případný taxík
 • powerbanka a nabíjecí kabel
 • podkolenky (ne ponožky) – kvůli ochraně lýtek a nohou před drobnými poraněními od kamenů a větví

9. OSTATNÍ – PROTESTY

9.a) protest proti výsledkům 5hills lze podat kdykoliv v průběhu závodu a dále pak v sobotu do 23:00 hod. hlavnímu rozhodčímu telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu info@extemrun5hills.cz, ideálně s foto/video dokumentací (v případě porušení pravidel soupeři)


POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZPĚTNĚ DISKVALIFIKOVAT ZÁVODNÍKA NA ZÁKLADĚ DODANÝCH INFORMACÍ A DŮKAZŮ!

VE VŠEM OSTATNÍM VÝŠE NEUVEDENÉM SE ŘÍDÍ ZÁVOD PODLE PRAVIDEL ČAES (Česká asociace extrémních sportů)

en_US